Algemene Verkoopvoorwaarden LGCE B.V.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LGCE B.V.

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten ("Betrekkingen") en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van LGCE B.V., gevestigd te Rotterdam ("Verkoper"), uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken wederpartij ("Koper").

Deze Voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op alle boven omschreven Betrekkingen indien Verkoper voor de uitvoering van de Betrekking een dochter- of groepsmaatschappij of een derde inschakelt; in zo een geval geldt de betrokken dochter- of groepsmaatschappij respectievelijk de derde voor de toepassing van deze Voorwaarden evenzeer als Verkoper en kan deze partij zich jegens de Koper rechtstreeks op de bepalingen van deze Voorwaarden beroepen.

Artikel 1: Aanbod en aanvaarding

1.1. Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

1.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Koper wordt aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.3. Indien Koper schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst bij Verkoper, is deze onherroepelijk.

Artikel 2: Prijsberekening

2.1. Prijsberekening geschiedt op basis van de op de dag van aflevering geldende prijzen. In geval van een prijsverhoging ten opzichte van de offerte van de Verkoper is Koper gerechtigd binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling der prijsverhoging de verkoopovereenkomst te ontbinden. Dit recht van ontbinding geldt niet bij prijsverhogingen die ontstaan als gevolg van verhoging van (omzet)belasting, vracht- of douanetarieven.

2.2. Voor de prijsberekening van zaken die naar gewicht of volume worden gefactureerd, geldt het gewicht of het volume bij verzending.

Artikel 3: Levering

3.1. Levering geschiedt af fabriek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover partijen een leveringsconditie overeen komen geldt dat deze beheerst wordt door de op dat moment meest recente versie van de Incoterms.

 

3.2. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. 

3.3. Een tussen partijen overeengekomen levering door Verkoper vindt alleen plaats wanneer de overeengekomen plaats van bestemming bereikbaar en begaanbaar is voor een voertuig tot 40 ton. Indien dit niet het geval is, vindt levering van de zaken plaats middels lichtere voertuigen, waarbij extra kosten (waaronder verladingskosten en lonen) voor rekening van Koper komen.

3.4. Koper dient er voor zorg te dragen dat op de overeengekomen plaats van bestemming een deugdelijk werkzame heftruck aanwezig is met een laadvermogen van tenminste 2.500 kg en een vork met een lengte van tenminste 1,5 m.

Artikel 4: Overmacht

4.1. Verkoper is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

4.2. Onder overmacht wordt verstaan, onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen, iedere van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en andere onvoorziene belemmeringen die de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie Verkoper zaken of diensten betrekt.

4.3. Indien Verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te zijner keuze hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Bijkomende kosten ten opzichte van het factuurbedrag, zoals bijvoorbeeld de door de bank in rekening gebrachte kosten bij het betalen van het factuurbedrag en de kosten bij het aanbieden van verschepingsdocumenten, komen voor rekening van Koper.

5.3. Koper is niet gerechtigd tot verrekening, tenzij zijn tegenvordering door Verkoper wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

Artikel 6: Te late betaling

6.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper conform artikel 6:119a BW gerechtigd de Nederlandse wettelijke rente geldende voor handelstransacties in rekening te brengen.

6.2. Voorts zal Koper redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer een incasso in handen van een advocaat wordt gegeven zullen de door Koper verschuldigde kosten tenminste gelijk zijn aan de bedragen, berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Klachten

7.1. De Koper is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de (af)geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De Koper dient zichtbare gebreken binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Verkoper te brengen. Gebreken welke redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde termijn kunnen worden ontdekt, worden onmiddellijk nadat Koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk 6 maanden na aflevering der zaken, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de Verkoper gebracht. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij Verkoper niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.

7.2. Zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.

7.3. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van bestelgegevens, chargenummer en factuur- en vrachtbriefnummers.

7.4. In geval van gegrond verklaarde klachten, welke naar behoren en tijdig zijn ingediend, is Verkoper, zulks te zijner keuze, verplicht tot:

a. aflevering van het ontbrekende;

b. verlening van een prijskorting; 

c. herstel van de afgeleverde zaken;

d. vervanging van de afgeleverde zaken; of 

e. restitutie van de koopprijs tegen teruggave afgeleverde zaken.

7.5. Verkoper zal bij het maken van zijn keuze tussen de in artikel 7.5 onder a tot en met e genoemde alternatieven rekening houden met de belangen van Koper en de aard van de klacht. Verkoper zal deze keuze binnen 14 dagen nadat door Verkoper de gegrondheid van de klacht is vastgesteld schriftelijk mededelen aan de Koper en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen. Wanneer de Verkoper zijn keuze tussen de onder artikel 7.5 genoemde alternatieven niet binnen de genoemde termijn maakt, is Koper bevoegd tussen bovengenoemde alternatieven te kiezen.

 

Artikel 8: Instructies, voorschriften, advies

8.1. Verkoper kan voor de te leveren/(af)geleverde zaken schriftelijke instructies, normen en toelatingsvoorschriften voor opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing aan Koper verstrekken. Voor zover Koper de (af)geleverde zaken, al dan niet be- of verwerkt, doorverkoopt, zal hij bedoelde instructies, normen en toelatingsvoorschriften, voor zover van toepassing, aan zijn afnemers ter beschikking stellen.

8.2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan bij Koper of diens afnemers ten gevolge van niet of niet juist opvolgen van de door Verkoper verstrekte instructies, normen en toelatingsvoorschriften als bedoeld in het vorige artikellid. Evenmin is Verkoper aansprakelijk, indien Koper niet voldoet aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften.

8.3. Adviezen en raadgevingen van Verkoper als bedoeld in artikel 8.1. van deze Voorwaarden hebben slechts een adviserend karakter en worden naar beste weten en inzicht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap door Verkoper verstrekt. In geen geval is Koper ontslagen van zijn verplichting de adviezen en raadgevingen op deugdelijkheid voor de hem voor ogen staande toepassingsdoelen zelf te onderzoeken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Verkoper uit hoofde van de verkoopovereenkomst, waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het afgeleverde, is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken. Indien Verkoper voor de betrokken aansprakelijkheid is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Verkoper in afwijking hiervan beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur wordt uitgekeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor Koper is verzekerd.

9.2. De in artikel 9.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid van de Verkoper geldt eveneens, indien Verkoper door Koper uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

9.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere wordt begrepen winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. Het verzenden van berichten aan Verkoper op elektronische wijze – waaronder begrepen door middel van EDI, wanneer Verkoper en Koper daartoe geen specifieke schriftelijke overeenkomst hebben gesloten – vindt plaats voor risico van de Koper. Verkoper is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig dan wel niet juist overkomen van een zodanig verzonden bericht, dat in alle gevallen op de wijze waarop dit werd ontvangen zal gelden als de juiste verklaring van de Koper.

9.5. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Verkoper.

 

9.6. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden,  waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Verkoper als Koper, met betrekking tot de (af)geleverde zaken en/of diensten.

9.7. Het bepaalde in artikel 8.2 geldt onverminderd.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1. De afgeleverde zaken worden pas eigendom van Koper, als deze al datgene heeft voldaan wat Verkoper uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met Koper en/of door Verkoper verrichte of te verrichten diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen.

10.2. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid, separaat en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht het risico van brand, diefstal en andersoortige schade ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op verzoek van Verkoper aan te tonen.

10.3. Koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Verkoper wil treffen ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar eigendomsrecht op die zaken.

10.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

10.5. Zolang de geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is Koper uitsluitend bevoegd tot eigen be- of verwerking of doorlevering van afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch deze zaken op enige andere wijze te bezwaren. Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt Verkoper (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal Koper deze zaken automatisch gaan houden voor Verkoper.

10.6. Indien Verkoper niettegenstaande de derde volzin van artikel 10.5 van deze Voorwaarden niet de eigendom van de door Koper gevormde zaken verkrijgt, zal Koper op eerste verzoek van Verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van Verkoper.

 

 

 

 

10.7. Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is Verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in lid 4 bedoelde zaken, alsmede in lid 5 bedoelde zaken waarop een bezitloos pandrecht rust, bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan Verkoper verschuldigde, met een minimum van € 250,-- per dag of gedeelte daarvan dat Koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 11: Merktekens

11.1. Indien de (af)geleverde zaken zijn voorzien van een merkteken, is het Koper uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende op dit merkteken toegestaan dit merkteken te gebruiken in samenhang met door Koper daaruit gefabriceerde producten.

Artikel 12: Verzuim Koper

12.1. Indien Koper in verzuim is en/of Verkoper goede gronden heeft te vrezen dat Koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zal Verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

a. vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;

b. de uitvoering van alle (betrokken, eerdere of latere) verkoopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten; c. overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden; en

d. zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met Koper te schorten.

12.2. Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voorzover de (gevreesde) tekortkoming van Koper deze maatregelen rechtvaardigt.

Artikel 13: Emballage

13.1. Leenemballage dient in behoorlijke staat en zonder productresten uiterlijk 6 maanden na aflevering franco vracht te worden geretourneerd. Indien de emballage niet binnen de gestelde termijn dan wel beschadigd en/of met productresten wordt teruggezonden, worden de kosten van vervanging respectievelijk herstel en/of reiniging en afvoer aan Koper in rekening gebracht.

13.2. Koper is er verantwoordelijk voor dat door hem ter beschikking gesteld respectievelijk benut transportmaterieel en emballage aan de wettelijke vereisten en aan de normen voor veilig en deugdelijk transport voldoen. Verkoper is bevoegd te weigeren door Koper ter beschikking gesteld materieel en emballage te beladen of te vullen, indien dit materieel of deze emballage niet voldoet aan de genoemde vereisten en normen. Verkoper is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen, die uit de vertraging voortvloeien.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle Betrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

14.2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de Betrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Deze geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.